Eliane Tillieux

Volksvertegenwoordiger (PS) voor de kieskring Namen.

Madame, Monsieur,

Votre courrier concernant la campagne « Justice4Mawda » m’est bien parvenu et je vous en remercie.

Nous avons toutes et tous été bouleversés par la mort de la petite Mawda, tuée lors d’une course poursuite pour arrêter une camionnette soupçonnée de transporter des transmigrants. La mort de cette enfant, le calvaire vécu par sa famille ont été pour beaucoup le symbole de la violence engendrée par des choix politiques durs.

Dans ce dossier, la justice a rendu un verdict concernant les faits tels qu’ils se sont produits. Il n’appartient pas au Parlement de discuter une décision de justice, c’est le principe même de la séparation des pouvoirs, qui est au cœur de notre Etat de droit.

La Chambre reste soucieuse de pouvoir poursuivre la réflexion au sein des différentes commissions compétentes. Je vous invite, par ailleurs, si vous le souhaitez, à suivre les travaux parlementaires via le site de la Chambre : https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm

J’espère avoir pu apporter quelques éléments de réponse à votre courriel et vos interrogations.

Bien cordialement,

Eliane TILLIEUX
Présidente de la Chambre des Représentants 
+32 2 549 84 28

Geachte heer/mevrouw

Ik heb uw brief over de “Justice4Mawda”-campagne ontvangen en ik dank u daarvoor.

Wij zijn allen geschokt door de dood van de kleine Mawda, die om het leven kwam tijdens een achtervolging om een busje aan te houden dat verdacht werd van het vervoer van transmigranten. De dood van dit kind en de beproeving van haar familie waren voor velen het symbool van het geweld dat veroorzaakt wordt door harde politieke keuzes.

In dit geval heeft de rechter een uitspraak gedaan over de feiten zoals die zich hebben voorgedaan. Het is niet aan het Parlement om een rechterlijke beslissing te bespreken; dat is het beginsel zelf van de scheiding der machten, dat de kern vormt van onze rechtsstaat.

Het blijft de wens van het Parlement dat het beraad in de verschillende bevoegde commissies kan worden voortgezet. Ik nodig u ook uit om, indien u dat wenst, de parlementaire werkzaamheden te volgen via de website van de Kamer: https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm

Ik hoop dat ik enige antwoorden heb kunnen geven op uw e-mail en uw vragen.

Met vriendelijke groet

Eliane TILLIEUX
Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
+32 2 549 84 28

 

Interpelatie

Téléphone 02 549 84 28
OF

Schrijf naar uw volksvertegenwoordiger

  Geachte,
  Ik schrijf u om uw aandacht te vestigen op de nasleep van de Mawda-zaak.

  De rechterlijke macht heeft de zaak in februari jl. in eerste aanleg afgesloten door aan te geven dat legitieme kwesties niet onder haar bevoegdheid vallen.

  Wanneer er sprake is van disfuncties op het niveau van de staat, moeten er structurele oplossingen worden gevonden om deze te verhelpen. Alleen het Parlement kan het hele probleem onderzoeken, via een parlementaire commissie.

  Om al deze redenen verzoek ik u ervoor te zorgen dat er in het Parlement een parlementaire commissie wordt ingesteld, zodat de legitieme vragen van de ouders van Mawda niet onbeantwoord blijven.

  Ik reken op uw pro-activiteit om uw bereidheid te tonen een commissie in te stellen, door met uw collega's in het Parlement te praten, zodat hierover een resolutie of een motie in stemming kan worden gebracht.

  Dit verzoek tot oprichting van een commissie wordt ondersteund door de website Justice4Mawda.be.

  Zoals u kunt zien, staan alle federale afgevaardigden op de lijst. De organisatoren zijn van plan uw standpunt te publiceren.

  Kunt u alstublieft een e-mail sturen naar info@justice4mawda.be om hen hierover te informeren?

  We kijken ernaar uit van u te horen.

  Hoogachtend,

  U kunt dit bericht online verzenden of het in een e-mail kopiëren
  kopiëren
  OF

  Er zal u een e-mail worden gestuurd om deze verzending te bevestigen